Kanjertraining (Pestprotocol)

Pesten
Pesten kan en mag nergens getolereerd worden ! De school is voortdurend alert op pestgedrag en zal hierin samenwerken met de ouders. Binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling geven we jaarlijks aandacht aan dit onderwerp in alle groepen.
Pesten is een veel voorkomend fenomeen dat opgemerkt wordt bij kinderen van alle leeftijden, in alle bevolkingsgroepen.
Het is belangrijk oog te hebben voor het fundamentele onderscheid tussen pesten en plagen. Plagen is een vorm van onbezonnen incidenteel pesten en / of spontaan negatief gedrag. Met andere woorden het is eerder een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich af tussen twee (kinderen of groepen) min of meer gelijken, waarbij het niet vast ligt wie de bovenhand zal halen.
Wanneer een leerling echter gepest wordt, betekent dit dat hij continue het slachtoffer is van pesterijen. Wat hij ook doet, het is nooit goed. Het element onmacht tegenover de “almacht” van de pestkop is enorm.

Contactpersoon en  externe vertrouwenspersoon
Onze school kent een contactpersoon (juf Wendy Brokken) die als aanspreekpunt dient voor ouders, kinderen en collega’s. De taak van de contactpersoon is: vergroten van de schoolveiligheid (pesten, discriminatie, intimidatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, etc.). Als het nodig is, bespreekt de contactpersoon de klacht met de externe vertrouwenspersoon (schoolmaatschappelijk werker).

De Kanjertraining 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na.

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen.

Hieronder kunt u ons uitgebreide Kanjerbeleid (pestprotocol) lezen.Kanjerbeleid Spr@nkel

Actueel