Formulieren

Onderstaande formulieren kunt u downloaden.

Hieronder de richtlijn verlofregeling. 

Kan mijn kind vrij krijgen buiten de schoolvakanties?

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

1. Vakantieverlof (art.13a/art. 11 onder f)
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren bij de directeur/rector van de school te worden ingediend. De directeur/rector beslist over het verzoek.

Verlof wordt slechts verleend indien:

 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en
 • een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.

Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:

 • éénmaal per schooljaar worden verleend en
 • niet langer duren dan tien schooldagen. De wetgever heeft als standpunt dat een gezin in ieder schooljaar recht heeft op een gezamenlijke vakantie van twee weken en
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en
 • als het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar betreft.

2. Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder (art.14/art. 11 onder g.)
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur/rector van de school te worden voorgelegd. Deze beslist over het verzoek.

Voor  'andere' gewichtige omstandigheden gelden de volgende richtlijnen:

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn;
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad; 
  in Nederland maximaal 1-2 schooldagen (binnen de regio 1 dag, buiten de regio 2 dagen)
  in het buitenland maximaal 5 schooldagen;
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn;
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant;
 • in de 1e graad maximaal 5 schooldagen
 • in de 2e graad maximaal 2 schooldagen
 • in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag
 • in het buitenland: 1e tot en met 4e graad maximaal 5 schooldagen;
 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders; maximaal 1 schooldag;
 • Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof; geen maximale termijn vastgesteld.

3. Andere gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar (art.14/art.11 onder g.)
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur/rector van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist over het verzoek (op grond van art. 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969).

Verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien:
De ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van (één van) de gezinsleden. Bepalend toetsingcriterium voor 'gewichtige omstandigheden' is met name of de omstandigheden buiten de wil om van de leerplichtige of zijn/haar ouders zijn gelegen.

Waarschuwing:
De directeur/rector van de school is verplicht de leerplichtambtenaar vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden.
Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces- verbaal worden opgemaakt.

VRIJ VOOR EEN RELIGIEUZE FEESTDAG OF VOOR CARNAVAL 

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders - of de leerling zelf als hij niet meer bij zijn ouders woont - dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school.

De exacte data van Islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend (en kunnen dus afwijken). Het is raadzaam daar in uw planning rekening mee te houden.

Voor de feestdagen geldt dat leerlingen maximaal twee schooldagen mogen thuisblijven ten behoeve van de viering. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, moeten zij dit tenminste twee dagen van tevoren aan de directie van de school melden. De directie kan dit ook onder de aandacht van de ouders brengen.

Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren. Overigens staat het (rooms-katholieke) scholen vrij de voorjaars- of carnavalsvakantie te plannen tijdens het carnaval. Dit geldt ook voor andere scholen waar het overgrote deel van de leerlingen een religieus feest viert dat niet samenvalt met een officiële feestdag, bijvoorbeeld bid- en dankdag bij reformatorische scholen of islamitische feestdagen op islamitische scholen.

Vrijstellingen van de inschrijvingsplicht

In sommige gevallen kunnen ouders vrijstelling krijgen van de inschrijvingsplicht. Zij zijn dan niet verplicht hun kind bij een school in te schrijven. In de Leerplichtwet staan verschillende vormen van vrijstelling: 

 • de jongere is lichamelijk of psychisch niet geschikt om tot een school of instelling te worden toegelaten;
 • de ouders hebben ernstige bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op alle scholen of instellingen binnen redelijke afstand (de leerplichtwet verstaat onder 'richting' uitsluitend een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting);
 • de jongere gaat naar een school in het buitenland (ouders dienen een bewijs van inschrijving te overleggen);
 • de ouders leiden samen met de jongere een trekkend bestaan. Alleen bij kermisexploitanten en circusmedewerkers is dit van toepassing.
 • In bijzondere gevallen kunnen jongeren die kwalificatieplichtig zijn, nog geen startkwalificatie hebben en nog geen 18 jaar zijn, ook een vrijstelling krijgen als ze een opleiding volgen die niet onder het regulier onderwijs valt.

Let op: Een vrijstelling geldt voor één schooljaar. Op deze regel is één uitzondering: voor kinderen die nooit geschikt zullen zijn een school of instelling te bezoeken, hoeven ouders de vrijstelling maar één keer aan te vragen.


Actueel